Hoppa till sidans innehåll

Stadgar i Huddinge IF


 

STADGAR FÖR HUDDINGE  IDROTTSFÖRENING

HUDDINGE KOMMUN

STIFTAD 1912-08-12
FASTSTÄLLD AV ÅRSMÖTE DEN 22 SEPTEMBER 2014


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1  Inriktning

Huddinge Idrottsförening har till ändamål att genom utövning av fotboll verka för att medlemmarna skall få motion och uppnå tävlingsresultat samt att främja för ett gott kamratskap och idrottsanda. Föreningen skall bedriva en bred social verksamhet och vara tillgänglig för alla enligt mottot: ”fotboll för alla”.

Huddinge IF skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

§ 2 Namn och dräktfärg

Föreningens namn är Huddinge Idrottsförening. Föreningens färger är gult och svart.
Lag äger ej rätt att företräda föreningen under annat namn eller andra färger.
När övergripande tävlingsbestämmelser föreskriver skyldighet att byta till reservställ får andra färger dock användas.

För att ändra på namn eller färg krävs minst tre på varandra följande möten varav två skall var årsmöten.

 

§ 3 Tillhörighet

Huddinge IF är medlem i Svenska Fotbollförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen tillhör dessutom Stockholms Fotbollförbund.

Huddinge IF är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar och tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
På begäran av dessa organisationer är Huddinge IF skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§ 4 Beslutande organ

Beslutande organ i Huddinge IF är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5 Firmateckning

Huddinge IF tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt.

 

 

§ 6 Verksamhetsår

Huddinge IF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

 

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom medlemskap i Huddinge IF att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

§ 8  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

För ändring av Huddinge IF:s namn eller dräktfärg fodras dock beslut enligt § 2.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av Huddinge IF krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av Huddinge IF skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Fotbollförbundet.

 

 

 

 

 

MEDLEMMAR

 

§ 10 Medlemskap

Medlemskap i Huddinge IF beviljas av styrelsen eller av särskild person som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om detta skall fattas av styrelsen.

Beslut om vägrat medlemskap får av den berörda överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av ordinarie möte kan medlem utses till hedersmedlem.

 

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur Huddinge IF skall anmäla detta till styrelsen eller till särskild person som styrelsen delegerat rätten till att bevilja medlemskap.

Medlem som inte har betalt medlemsavgift under två år, får anses ha begärt sitt utträde ur Huddinge IF.

 

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Huddinge IF av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala beslutade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Beslut om uteslutning får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar

 

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i Huddinge IF skall betala den årsavgift som beslutas av årsmötet.
Hedersmedlemmar, styrelseledamöter, revisorer, valberedare, ledare och funktionärer är befriade från medlemsavgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om Huddinge IF:s angelägenheter.

Medlem skall följa Huddinge IF:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

Medlem har inte rätt till del av Huddinge IF:s behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i Huddinge IF:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också Svenska Fotbollförbundet ge sitt samtycke

 

Årsmöte och extra årsmöte

 

§ 15 Tidpunkt, Kallelse

Huddinge IF skall hålla årsmöte för utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen eller på annat lämpligt sätt. Vidare skall kallelse med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 16 Förslag till ärenden på årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

 

§ 17 Rösträtt


Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under verksamhets året fyller 18 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

§ 18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering)

Med undantag för de i §8 och § 9 nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som presenterats av ordförande för mötet.  Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20 Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4.a)       Val av ordförande för mötet.
4.b)       Val av sekreterare för mötet.
4.c)       Val av protokoll justerare för mötet.
4.d)       Val av rösträknare
5.a)       Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5.b)       Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas rapport över styrelsens förvaltning under det senaste      verksamhetsåret  och räkenskapsåret.
7.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret inkl.                 räkenskapsåret.. 
8.       Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
10.a) Val av ordförande för en tid av  1 år
10.b) Val av ledamöter för en tid av  2 år
10.c) Val av suppleanter för en tid av  2 år
10.d) Val av 2 valberedare för en tid av  1 år
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor

 

§ 21 Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla Huddinge IF:s medlemmar till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en av de
deltagande föreningarna begär detta.

När styrelsen mottagit en skriftlig begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla
till extra årsmöte vilket skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag på föredragningslista för extra årsmöte skall tillsändas medlemmarna eller kungöras i ortspressen eller på annat lämpligt sätt senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal.

Underlåter styrelsen att utfärda förskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i  § 17 och § 18

 

STYRELSEN

 

§ 22 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör/ekonomiansvarig, ssamt minst fyra ordinarie ledamöter. Därutöver utses minst två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

För att skapa kontinuitet bör halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljas vid årsmötet. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt av styrelsen
fattat beslut för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttranderätt och förslagsverksamhet. Personen får utses till
befattning inom styrelsen. 

Utses valberedning ska styrelsens ordförande ingå och vara sammankallande.

 

§ 23 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlad är styrelsen i Huddinge IF beslutande organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall verka för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att särskilt tillse:

Att såväl Huddinge IF:s stadgar, övriga bindande avtal, bindande regler och beslut
efterlevs.

Att verkställa av årsmötet fattade beslut

Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

Att ansvara för och förvalta föreningens medel.

Att tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 26 och förbereda årsmötet.

Ordförande är Huddinge IF:s officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka föreningens stadgar och övriga för föreningen
bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall skall vice ordförande
ta över ordförandens uppgifter. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i
övrigt.

 

 

§ 24 Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter har begärt
detta.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av
ledamöterna är närvarande. För beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§ 25 Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
utskott, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

 

REVISORER

 

§ 27 Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Huddinge IF:s räkenskaper,
årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Huddinge IF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhetsåret och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

 

VALBEREDNINGEN

 

§ 27 Valberedningens ansvar

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat tar slut
vid mötets slut, om de vill kandidera för en nästa mandatperiod.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.

 

UTMÄRKELSER

 

§ 28 Utmärkelser


Huddinge IF utdelar utmärkelser till medlemmar enligt följande:

Ledarnål i silver 5 år som ledare i föreningen

Standar:  15 år som ledare i föreningen

Spelarnål i guld: 100 tävlingsmatcher i HIF:s A-lag

Anser styrelsen att någon medlem gjort sig förtjänt av utmärkelsen kan sådan utlämnas
tidigare än ovan föreskrivit.

 

 

Uppdaterad: 07 MAJ 2015 14:52 Skribent: Linus Söderling

Postadress:
Huddinge IF - Fotboll
Gamla Stockholmsvägen 87H
14132 Huddinge

Kontakt:
Tel: 087116714, +46707074882
Fax: 087747331
E-post: This is a mailto link

Se all info